ศิษย์เก่า SUS

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเพื่อใช้ในเป็นช่องทางการสื่อสารหลักในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำคัญต่างๆ ระหว่างโรงเรียน และศิษย์เก่า ของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการประสานความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เปิดโอกาสให้เกิดการร่วมมือ เชื่อมโยง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาเป็นสำคัญ รวมถึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงของศิษย์เก่า และ ศิษย์ปัจจุบันด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้กลับมารวมกันอีกครั้งในไม่ช้า มิตรภาพและสายสัมพันธ์อันงดงามจะยังคงอยู่ตลอดไป