กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Mr.Songrith  Riamprakhon.JPG

นายทรงฤทธิ์  เรียมประโคน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชลธิชา เปียสันเทียะ.jpg

น.ส.ชลธิชา  เปียสันเทียะ

ครู ภาษาไทย

ญาณศรณ์ ทัพมงคล.jpg

น.ส.ญาณศรณ์ ทัพมงคล

ครู ภาษาไทย

น.ส.พัชรินทร์    ธารหาญ

ครู ภาษาไทย