กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทรงฤทธิ์  เรียมประโคน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.พัชรินทร์    ธารหาญ

ครู ภาษาไทย

น.ส.ชลธิชา  เปียสันเทียะ

ครู ภาษาไทย

น.ส.ญาณศรณ์ ทัพมงคล

ครู ภาษาไทย

© 2019 by Satit Udomseuksa School