กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.ณัฐธิกานต์   อ่อนนาดี

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

นางอุทุมภรณ์  เสืออิ่ม

ครู คณิตศาสตร์

น.ส.ทรรศนีย์  ซิกว้าง

ครู คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชาดา เพ็งแจ่ม

ครู คณิตศาสตร์

© 2019 by Satit Udomseuksa School