กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ณัฐธิกานต์ อ่อนนาดี.jpg

น.ส.ณัฐธิกานต์   อ่อนนาดี

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

อุทุมภรณ์ เสืออิ่ม.jpg

นางอุทุมภรณ์  เสืออิ่ม

ครู คณิตศาสตร์

Miss Suchada Pangcham.jpg

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุชาดา เพ็งแจ่ม

ครู คณิตศาสตร์

น.ส.ทรรศนีย์  ซิกว้าง

ครู คณิตศาสตร์