กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปิติพร วัฒนอินทโรจน์.jpg

Ms. Pitiphorn Wattanaintaroj

Teacher

ประกายกุล คงกุทอง.jpg

Ms. Prakaikun Bua-ngam 

Teacher

ศุภัคชญา มะโรงทอง.jpg

Mrs.Supakchaya Marongthong

Teacher