ณ ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวัง สำหรับทางโรงเรียนได้ดำเนินการเบื้องต้นดังนี้
- มีการคัดกรองนักเรียนในทุก ๆ เช้า โดยแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลและครูประจำชั้น
- มีเจลล้างมือ/แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ไว้ประจำหลายจุดในโรงเรียน และ ภายในทุกห้องเรียน
- เช็ด ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู
- ให้คุณครูพานักเรียนล้างมือก่อนเรียน-หลังเลิกเรียน ก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือของทุกท่าน เพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นพื้นที่ความเสี่ยงน้อยที่สุด และร่วมกันดูแลนักเรียนของเราให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าวร่วมกัน