การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังและควรให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาขอส่งความห่วงใยในสุขภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยมายัง ครูนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านให้ระมัดระวังและดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค