ประวัติความเป็นมา

20170531_115105.jpg

โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 54/41 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ซอยตาลหมัน ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดสอนเป็นปีแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โดยนายสมพันธ์  เพ็ชรตระกูล เป็นผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0006/2542 จัดการศึกษาประเภท สามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มเปิดสอนจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

 • ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้จัดสรรที่ดิน เนื้อที่ 6 ไร่ มีอาคารเรียนขนาดย่อม 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง และอาคารชั้นเดียว จำนวน 3 หลัง ใช้เป็นห้องเรียนได้ 8 ห้องเรียน สำหรับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5  ชั้นละ 1 ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียน 340 คน

 • ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 712  คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จัดเป็นห้องเรียน และห้องประกอบได้ 36 ห้อง

 • ปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0096/2544 พร้อมทั้งได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียน และเพิ่มความจุนักเรียน ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0097/2544 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น โดยใช้อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (อาคารเพ็ชรตระกูล 1) ที่สร้างใหม่ และจัดเป็นห้องเรียนสำหรับระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้

  • ห้องเรียนชั้นอนุบาล                           8    ห้องเรียน

  • ห้องเรียนชั้นประถมศึกษา                  11   ห้องเรียน

  • ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น          4    ห้องเรียน

 • ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เตรียมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีการศึกษา 2546 ทั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ วก 1166/2544 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 แทนหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกฉบับที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้ไว้ก่อนนี้

 • ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับ ชั้นอนุบาล กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งที่ วก 353/2546 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2546 ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เพื่อใช้อบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาลในปีการศึกษา 2546 ด้วย

 • ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนขออนุญาตขยายชั้นเรียน ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับ

 •       อนุญาตตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0143/2547 พร้อมกับได้รับอนุญาตให้ขยายห้องเรียน และเพิ่มความจุนักเรียน ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0142/2547

 • ปีการศึกษา 2548 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ทุกชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2546 ทุกชั้นเรียน ในปีนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (อาคารเพ็ชรตระกูล 2) อีก 1 หลัง

 • ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรุ่นแรก

อาคาร_31.JPG
อาคาร_5.JPG
 • ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 11-13 ธันวาคม 2550 ผลการประเมินคุณภาพจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้จัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) เพื่อเสนอขออนุญาตดำเนินการต่อสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ได้เตรียมการจัดเตรียมอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบุคลากรให้พร้อมตามโครงการ

 • ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2552 และในปีนี้โรงเรียนได้เตรียมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2553  ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 293/2551 เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยในปีการศึกษา 2553 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทุกชั้นเรียน

 • ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง อีก 1 หลัง ชั้นที่สองของอาคารใช้เป็นห้องสมุด ห้องในชั้นที่ 3-4 ของอาคารใช้เป็นห้องปฏิบัติการต่าง ๆ

 • ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Programme) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) เพื่อเสนอขออนุญาตดำเนินการต่อสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2555 และในปีนี้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครบทุกระดับชั้น

 • ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปีนี้ โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2556 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2556

T81_0290.jpg
 • ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปีนี้ โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องการเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งให้สถานศึกษาทุกสังกัดเพิ่ม “วิชาหน้าที่พลเมือง” ลงในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น และทุกช่วงชั้น ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ได้พัฒนาการจัดการ การเรียนการสอน และอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีการขยายพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพิ่มขึ้นเป็น 10 ไร่ 

  • มีอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น (อาคารเพ็ชรตระกูล 1) 1 หลัง ใช้เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติงานได้ 36  ห้อง 

  • อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (อาคารเพ็ชรตระกูล 2) 1 หลัง ใช้เป็นห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ ได้ 30 ห้อง 

  • อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (อาคารเพ็ชรตระกูล 3) 1 หลัง ใช้เป็นห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ