“โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล”
pastedImage0 (1).png