“โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล”

© 2019 by Satit Udomseuksa School