โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษาได้จัดกิจกรรมดีๆ

คือโครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ และวิธีการคัดแยกขยะจากพี่ๆทีมงานตาวิเศษ เราทุกคนสามารถช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะ...เพราะเรื่องนี้ต้องเริ่มที่ตัวเราเอง มาช่วยกันปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะทิ้งขยะให้เป็นที่ คัดแยกขยะ และที่สำคัญลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติก