ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจความประสงค์ของผู้ปกครองในการจัดรูปแบบการเรียนรู้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผลการสำรวจได้เสร็จสิ้นและทำการสรุปผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมานี้
ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดีเสมอมาและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

pic29j-satit2.jpg